Hirai lab. and Nokata lab. Robot Contest

Hirai lab. and Nokata lab. Robot Contest 2006 was held on June 5 from 16:00.

Click to see movies.
Hashimoto (Hard to Starboard with Full of Dream) Tsukamoo, Matsubara, & Yoshimura (HEDO 21) Fujioka (Spielberg)
Hirai (I'm bad when it counts) Fujiki (Return of Cosmo) Miyazaki (HEDO 4)
Matsumoto (HAL) Aoshima (Good way in life) Kamei (Turtle #2)
Takayama & Yoshimura (Gotta you seen?)


Evaluators : Hirai, Nokata, Dr. Zhang (PD, Hirai lab.)

Video edit : Matsuyama and Fujii (Hirai lab.)

detailed rules

Robot contest fieldResult

TeamTimeIdea

Hashimoto 14 plates    33 plates    23 plates9
Tsukamoto, Matsubara, & Yoshimura 41 plates    40 plates    80 plates12
Fujioka 30 plates    39 plates    17 plates7
Hirai one way+5 plates     62 plates     one way+12 plates14
Fujiki 34 plates    16 plates    27 plates10
Miyazaki 26 plates    9 plates    9 plates9
Matsumoto 0 plate    0 plate     0 plate8
Aoshima 27 plates    37 plates    21 plates9
Kamei 15 plates    37 plates    19 plates7
Takayama & Yoshimura 4 plates    79 plates    4 plates11

Idea PrizeHirai
Distance PrizeTsukamoto, Matsubara, & Yoshimura